POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.TRZMIELRADZI.TRZMIEL.COM.PL

1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.trzmielradzi.trzmiel.com.pl, zwanej dalej Sklepem internetowym, jest TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J. z siedzibą pod adresem: ul. Rogowska 147, 54-440 Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000576338, NIP: 8943066554, REGON: 362549553.

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od
Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.
Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów
przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności
współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za
pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Sklepie internetowym,
poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego, a także w celu właściwego zaadresowania przesyłki zawierającej zamówiony przez Państwa Produkt i świadczenia przez nas na Państwa rzecz innych usług,

b. adres zamieszkania lub korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej wysyłki zamówionych Produktów; jego wskazanie jest konieczne w przypadku dokonania zakupów w naszym Sklepie,

c. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy
przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza kontaktowego dostępnego w
naszym Sklepie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z wysyłką zamówionego przez Państwa Produktu, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą ofertą,

d. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Sklepu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w
przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub formularza kontaktowego dostępnego w
naszym Sklepie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa
potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, a także odpowiadamy na pytania związane z naszą ofertą; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy
również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,

e. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

f. adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne
informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

g. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Sklepu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym,
poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:
a. w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, w tym złożenie takiego zamówienia bez konieczności rejestracji (zakładania Konta) w Sklepie internetowym,

b. w celu wysyłki Produktów zamówionych przez Państwa w naszym Sklepie internetowym,

c. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienia kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

d. w celu dobrowolnej rejestracji – założenia przez Państwa Konta w naszym Sklepie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby
ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z naszego Sklepu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),

e. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

5. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą
Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu
internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

7. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj.
przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy,
ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą, a także licencjonowane bazy danych.

10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, lub

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

d. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.

11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku gdyby dane osobowe
były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować
niezbędne zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

12. Danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa).

13. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” lub innych łącz do serwisu Facebook na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1, w zakresie danych dotyczących IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, powyższe dane są
przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. W przypadku przekazywania
danych osobowych do Państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 11.

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji
jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający
przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez
powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:

a. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,

b. świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,

c. świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.

15. Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych
zachowań, dla określenia przez Administratora Danych Osobowych Państwa zainteresowań. Do procesu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, używane są
następujące narzędzia analityczne: Google Analytics, Google Adwords , Yandex Metrica, Hotjar, Heap.io.

16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

a. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

b. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

c. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

d. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

e. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

f. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

g. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

h. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

j. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 18
poniżej.

18. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący
adres e-mail: kontakt@trzmiel.com.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J. ul. Rogowska 147, 54-440 Wrocław

19. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

20. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

21. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki
prywatności.

22. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i
wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności do naszych klientów, kontrahentów, subskrybentów newslettera oraz
uczestników organizowanych przez nas konkursów, programów lojalnościowych czy programów partnerskich.

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W
przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

—————————————————
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE
1. Administrator – TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J. z siedzibą pod adresem: ul. Rogowska 147, 54-440 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000576338, NIP: 8943066554, REGON: 362549553, adres e-mail: kontakt@trzmiel.com.pl, adres korespondencyjny: TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J. ul.
Rogowska 147, 54-440 Wrocław, tel. 717198830

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze
strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach
statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób
zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane do pozyskania szerszego zakresu danych, za pomocą podmiotów trzecich, które na podstawie współpracy z Administratorem
udostępniają dodatkowe informacje.

5. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe
przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

6. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III.SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony
internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Projekt i wykonanie: White Tiger
Przejdź do sklepu
Trzmiel.com.pl