REGULAMIN KONKURSU TRZMIEL x Tretra Pond 1


REGULAMIN KONKURSU

TRZMIEL x Tetra Pond 1

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu TRZMIEL x Tetra Pond 1 (zwanym dalej “Konkursem”), jest TRZMIEL CZERWIŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rogowska 147, 54 – 440 Wrocław, KRS: 0000576338, NIP: 8943066554, REGON: 362549553, adres e – mail: kontakt@trzmiel.com.pl, telefon: 71 719 88 30.
 2. Konkurs jest prowadzony w Internecie w serwisie Facebook, na stronie grupy “Oczko wodne twoją pasją” https://www.facebook.com/groups/914208472244067a (zwanej dalej “Fanpage”).
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.07.2024
 4. Termin końcowy do nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 17.07.2024 o godzinie 24:00.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz nagrodzonej pracy konkursowej odbędzie się w dniu 19.07.2024 za pośrednictwem Fanpage.

II.            WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, za wyjątkiem pracowników Organizatora:
  a)    Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  lub
  b)    Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia lub nie posiadają co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 5. Organizator może wezwać uczestnika Konkursu lub jego opiekuna prawnego do złożenia określonych oświadczeń lub podania określonych danych lub przedłożenia określonych dokumentów w celu weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w niniejszym paragrafie.

III.           PRACE KONKURSOWE

 1. Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę konkursową w jednej z poniższych technik:
  a)    zdjęcie ogólne oczka wodnego lub jego detal
 2. Prace konkursowe należy publikować w formie komentarza pod postem konkursowym w ramach serwisu Facebook.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość prac konkursowych.

IV.          NAGRODY

 1. Nagrodami dla Laureatów są:
  1 miejsce
  – pokarm Tetra Pond Colour Sticks 10 l
  – preparat Tetra Pond AlgoFree 1 l
  – oraz gadżety od Tetry: czapka z daszkiem Tetra, butelka na wodę Tetra Brita.

  2 miejsce
  – pokarm Tetra Pond Variety Sticks 10 l
  – preparat Tetra Pond AlgoFree 1 l
  – oraz gadżety od Tetry: czapka z daszkiem Tetra, butelka na wodę Tetra Brita.

  3 miejsce
  – pokarm Tetra Pond Sticks 10 l
  – preparat Tetra Pond AlgoFree 1 l
  – oraz gadżety od Tetry: czapka z daszkiem Tetra, butelka na wodę Tetra Brita.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania, według uznania, nagród specjalnych w sytuacji, gdy praca prezentująca istotne, szczególne walory nie została nagrodzona żadną z nagród określonych w ust. 1 powyżej.

V.            ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję konkursową złożoną z pracowników firmy Trzmiel, która będzie oceniać nadesłane prace konkursowe w oparciu o następujące obiektywne i niezależne kryteria:
  a)    Nakład pracy włożony w stworzenie pracy konkursowej,
  b)    czas poświęcony na wykonanie pracy konkursowej,
  c)    zgodność pracy konkursowej z głównym tematem Konkursu,
  d)    walory artystyczne pracy konkursowej,
  e)    estetyka pracy konkursowej.
 2. Zwycięzcy Konkursu powinni skontaktować się w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu z Organizatorem w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.
 3. W razie braku kontaktu ze strony zwycięzców Konkursu zostaną oni powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w profilu Facebook, a w razie braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami, również poprzez wiadomość wysłaną w ramach serwisu Facebook (Facebook Messenger).
 4. Nagrody będą wysłane do laureatów przez Partnera konkursu, firmę Tropical, za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 5. W razie wybrania pocztowej przesyłki poleconej nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez laureata Konkursu w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 6. W razie wybrania opcji przesłania przez Partnera Nagrody drogą pocztową lub przesyłką kurierską, Partner prześle nagrodę przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na własny koszt wyłącznie w obrębie granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.trzmiel.com.pl oraz na profilu Organizatora prowadzonym na portalu Facebook.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu, a w szczególności w przypadku nie podania prawidłowych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy Konkursu, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik Konkursu może zostać wykluczony z Konkursu.

VI.          REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub na adres mailowy Organizatora, w czasie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VII.         PRAWO AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do przesłanej pracy konkursowej stanowiącej utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
 2. Uczestnik Konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, wyraża zgodę na nieodpłatne i niewyłączne korzystanie i udostępnianie pracy konkursowej przez Organizatora w ramach licencji niewyłącznej, na następujących polach eksploatacji:
  a)    Zwielokrotniania cyfrowego i wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy pracy konkursowej z zastosowaniem technik poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych, w celach marketingowych oraz promocyjnych Organizatora,
  b)    wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (na stronie internetowej www.trzmiel.com.pl oraz na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter, Tik Tok, Pinterest, Instagram) w taki sposób, aby dostęp do pracy konkursowej przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie,
  c)    wprowadzanie pracy konkursowej, jak i jej części do pamięci urządzeń przenośnych i komputerów pracowników Organizatora wszelkimi środkami, w tym za pomocą nośników elektronicznych i poczty elektronicznej,
  d)    publiczne prezentowanie pracy konkursowej,
  e)    wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizator,
  f)     używanie w publicznych prezentacjach,
  g)    używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy licencji wynosi 2 miesięcy od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy licencji. Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej licencji należy skierować w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

VIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w §6 niniejszego regulaminu, poza przepisami prawa wskazanymi w ust. 1 powyżej, zastosowanie znajdują również właściwe przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2024

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW

TRZMIEL CZERWIŃSKI SP. J. z siedzibą pod adresem: ul. Rogowska 147, 54-440 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000576338, NIP: 8943066554, REGON: 362549553, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) swoich klientów, z którymi zawarł umowę sprzedaży lub o świadczenie usług, oraz uczestników programów lojalnościowych, programów partnerskich lub konkursów organizowanych przez Administratora, zwanych dalej łącznie Klientami.

 1. Szanując prawa Klientów jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zwaną dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Klientów danych osobowych. Wszyscy pracownicy, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Administrator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Administrator wdrożył procedury i Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z przepisami RODO i Ustawy, dzięki której zapewnia zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Klientom jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Administrator współpracuje z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO). Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:
  a)    realizacji umów i świadczenia usług wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora z Klientami,
  b)    realizacji programu lojalnościowego lub partnerskiego prowadzonego przez Administratora i wzięcia w nim udziału przez Klientów,
  c)    realizacji konkursów organizowanych przez Administratora i wzięcia w nich udziału przez Klientów.
 2. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów zawartych przez Administratora z Klientami, jak również do wzięcia przez Klientów udziału w programie lojalnościowym, programie partnerskim lub w konkursie organizowanym przez Administratora oraz ich pełną realizację.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 5. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Klienci, tj. osoby, których dane dotyczą. Administrator może też przetwarzać dane pracowników swoich Klientów na podstawie udostępnienia, jeśli z umowy zawartej z Klientem wynika konieczność działania za ich pośrednictwem.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
  a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, lub
  b)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  c)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  d)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 7. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Klienci zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).
 9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia danych osobowych do przetwarzania Administrator nie mógłby prowadzić swojej działalności oraz realizować zawartych umów. Administrator powierza dane osobowe Klientów:
  a)    firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmujące się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator,
  b)    firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania korespondencji,
  c)    firmom świadczącym na rzecz Administratora inne usługi, które są niezbędne do bieżącej działalności Administratora, w tym w szczególności w celu organizacji i przeprowadzenia programu lojalnościowego, programu partnerskiego lub konkursu.
 10. Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat preferencji Klienta lub przyszłych zachowań, dla określenia przez Administratora Danych Osobowych zainteresowań Klienta. Do procesu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, używane są następujące narzędzia analityczne: Google Analytics, Google Adwords , Yandex Metrica, Hotjar, Heap.io.
 11. Zgodnie z przepisami RODO, Klienci mają prawo do:
  a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
  h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  i) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
  h) z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 12. Jeżeli Klienci chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 15 poniżej.
 13. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@trzmiel.com.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: TRZMIEL CZERWIŃSKI Sp.J. ul. Rogowska 147, 54-440 Wrocław.
 14. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a)    dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b)    zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c)    przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d)    wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 15. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz PUODO.


Autor
Trzmiel Radzi
Z akwarystyką jestem związany praktycznie przez całe moje 35-letnie życie. Wychowywałem się otoczony akwariami, a pasję do hobby zaszczepił mi mój Tato. W czasach, gdy zaczynałem przygodę z akwarystyką, trudno było o dobry sprzęt, a wiele rzeczy trzeba było robić we własnym zakresie, często metodą na „chybił-trafił”. Dzięki temu zyskałem…
Więcej
Projekt i wykonanie: White Tiger
Przejdź do sklepu
Trzmiel.com.pl